Algemene voorwaarden

  • De Auteursrechten voorwaardes zullen gebruikers informeren dat de inhoud, het logo en andere visuele media die u hebt gemaakt uw eigendom is en wordt beschermd door het auteursrecht.
  • Een Beëindiging clausule zal informeren dat 'accounts op uw website en mobiele app of gebruikers gebruikers die toegang hebben tot uw website en mobiele app (als gebruikers geen account kunnen hebben) in het geval van misbruik kan worden beëindigd wanneer u daar oorzaak voor ziet.
  • Met een Toepasselijk recht zullen de gebruikers welke wetten van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit moet het land zijn waar uw bedrijf is gevestigd of het land van waaruit u uw website en mobiele app uitvoert.
  • Een Links naar andere web sites clausule zal gebruikers informeren dat u niet verantwoordelijk bent voor derden websites waarnaar u verwijst. Dit soort clausule zal in het algemeen gebruikers informeren dat zij verantwoordelijk zijn voor het lezen en voor het instemmen (of niet instemmen) met de voorwaarden of privacybeleid van deze derden.
  • Als uw website of mobiele apps gebruikers in staat stelt om content te creëren en publiek te maken voor andere gebruikers, zal een Inhoud sectie de gebruikers informeren dat zij de eigenaar zijn van de rechten over de inhoud die ze hebben gemaakt.
    De "Inhoud" clausule geeft normaal gesproken aan dat de gebruikers, u (de website of mobiele app ontwikkelaar), een licentie geven waarmee u de inhoud kan delen via uw website/mobiele app en het beschikbaar maken voor andere gebruikers.
    Omdat de inhoud gemaakt door gebruikers publiek is voor andere gebruikers, is een DMCA clausule (of inbreuk op het Auteursrecht) sectie zinvol om gebruikers en auteurs met auteursrecht te informeren dat, wanneer er inhoud is die in schending is met het auteursrecht, u zal reageren op elke DMCA take down aanvraag ontvangen en u de inhoud zal verwijderen.
  • Een beperken wat gebruikers kunnen doen clausule kan gebruikers informeren dat door akkoord te gaan met uw service, ze ook akkoord zijn gegaan met bepaalde dingen niet te doen. Dit kan deel uitmaken van een zeer lange en grondige lijst in uw algemene voorwaarden overeenkomsten om zo de meest hoeveelheid van de negatieve toepassingen aan te geven.
Bron: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

Algemene verkoopsvoorwaarden Connect2Safety : 1 ) De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden. 2 ) De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 3 ) De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. 4 ) Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald (OF: in geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de totale waarde van de bestelling), onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper. 5 ) Onze leveringen zijn contant betaalbaar (of: onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 7 kalenderdag na factuurdatum). Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 6 ) Andere betalingscondities moeten schriftelijk door ons bevestigd worden en zijn altijd een teken van commerciële tegemoetkoming en daarom niet afdwingbaar voor elke levering. De betalingscondities wordt op elke orderbevestiging bevestigd. 7 ) De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. 8 ) Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding. 9 ) Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen. 10 ) Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht. 11 ) Wanneer Connect2Safety een offerte aan de klant bezorgd na een bezoek ter plaatse, of bij de uiteindelijke eindklant waar de producten zullen geplaatst worden, is dit altijd indicatief en ontslaat dit de installateur niet van zijn verantwoordelijk om de offerte na te kijken en eventueel aan te passen volgens de geldende normering en lokale reglementering. Installateur kan nooit onze offerte gebruiken als argument dat voldaan wordt aan de normen en/of lokale reglementering. Dit blijft zijn verantwoordelijkheid. 12 ) Installateur wordt geacht onze producten te kennen en daarom kunnen producten niet worden teruggestuurd wanneer om technische redenen een installatie niet werkt naar de verwachtingen van de eindklant. Dit valt buiten de goede werking van de producten en hun technische kenmerken. De handleidingen en technische fiches van de fabrikanten gelden als maatstaf. 13) Connect2Safety is aangesloten bij BEBAT en RECUPEL. Alle producten die onder de verplichting van één of beide organisaties vallen zullen afzonderlijk verhoogd worden met de respectievelijke bijdrage door deze organisaties opgelegd. Deze bijdrages worden aangepast wanneer BEBAT en/of RECUPEL ons daarvan heeft geinformeerd.